lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskningsprojekt

Perceptual Metrics for Lighting Design

Swedish Research Project on Perceptual Metrics for Lighting Design

Projektet syftar till att skapa underlag för en definition av ljuskvalitet som baserar sig på de visuella och emotionella aspekterna av ljusupplevelse. Målsättningen är att skapa ett underlag för metoder och definitioner av ljusupplevelse som exempelvis kan användas för märkning av ljuskällor/armaturer eller som ett verktyg i diskussioner mellan ljusdesigner, belysningsföretag, beställare och användare.
Projektet leds av RISE (f.d.SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och LTH, Lunds Tekniska Högskola i samarbete med ett antal aktörer i belysningsbranschen och fastighetsbranschen. Det påbörjades hösten 2016 och pågår två år framöver med finansiering från Energimyndigheten och Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för belysningsteknik.
Kontaktpersoner:
Carolina Hiller, Forskare/Projektledare RISE, Email: carolina.hiller@sp.se
Johanna Enger, Doktorand/Ljusdesigner LTH, Email: johanna.enger@arkitektur.lth.se

Lighting Metropolis
Lighting Metropolis är ett treårigt EU-projektet där 27 stora aktörer i Öresundsregionen har samlats för att skapa världens ledande living lab för smart urban belysning.

This three year project is a new strategic partnership between Sweden and Denmark with a focus on innovative light to create regional growth and make the Öresund region a leading living laboratory for light. This cooperation is important for the region to benefit from the interdisciplinary core competencies and thereby create a common international profile. 20 demonstration projects will be carried out in, for example, schools, parks and hospitals, where the project partners can show how light can help ensure security, accessibility, health and learning for citizens.The project began on 1 October 2015 and ends on 30 September 2018.


PEIRE:
Samverkan energisystem, inomhusmiljö och hyresgäster – holistiskt synsätt för ökad energieffektivitet vid renovering av flerfamiljshus. - Energimyndigheten 2016-2020:
Eja Pedersen

Hållbar inomhusmiljö i flerbostadshus efter renovering - helhetssyn utifrån byggnadsprestanda, energi, inomhusmiljökvalitet, samt boendes beteende och välbefinnande. - FORMAS 2016- 2020: Eja Pedersen

Energieffektivitet i bostäder måste öka och många åtgärder görs när flerfamiljshus renoveras. Samtidigt är det viktig att inomhusmiljön i lägenheter motsvarar människors behov av bra luft, behaglig temperatur, god ljudmiljö och dagsljus. Eftersom energisystem, ventilation och, byggnadens klimatskal samverkar är det viktigt att ta hänsyn till helheten. Människor som bor i lägenheter påverkar också energianvändningen och inomhusmiljön. I det här projektet studerar vi, med människan i fokus, hur energieffektivisering och god inomhusmiljö i lägenheter kan samverka på ett positivt sätt. I två parallella studier mäter vi luftkvalitet, temperatur, fukt, ljud, dagsljus och energianvändning före och efter renovering av ett flerbostadsområde i Lund. De boendes perspektiv studeras i intervjuer och enkäter. Resultatet kommer att analyseras med ett helhetsperspektiv och kommer att ge vägledning om vilka energieffektiviserande åtgärder som är lämpligast och vad man bör tänka på för att säkerställa att hyresgästernas inomhusmiljö är av hög kvalitet. Studierna ingår i forskningsprogrammet PEIRE People – Environment – Indoor – Renovation – Energy.

 

Centrum för energieffektiv belysning. - Energimyndigheten & Trafikverket 2009-2015: Thorbjörn Laike

Ceebel var ett nav som koordinerade, spred och presenterade forskning om och utveckling av energieffektiv belysning till såväl belysningsbranschen som avnämare och allmänhet samt inom vetenskapssamhället, genom vetenskapliga seminarier. Forskningen som ingick var både human- och tekniskt inriktad. Centrumbildningen var öppen för samtliga högskolor i landet men drevs gemensamt av Lunds Universitet och Jönköpings Tekniska Högskola. 
Ceebel was a hub that co-ordinated, spread and presented research and development about energy efficient lighting to industry as well as users and the public and to the scientific community. The hub  concentrated on co-ordination of the national research from a multi-scientific perspective.

The hub was open for all Swedish universities and was conducted by Lund University and Jönköping University. 

Offentlig utomhusbelysning i Hyllie: Energianvändning och upplevelse. - Energimyndigheten 2012-2015: Maria Johansson, Johan Rahm 

Det saknas idag kunskap om människors upplevelse av olika energieffektiva belysningsapplikationer längs gång- och cykelstråk i stadsmiljöer. Befintlig kunskap är i begränsad omfattning baserad på fältstudier. Projektet syftar till att identifiera energieffektiva belysningsapplikationer som samtidigt har en god subjektiv ljusupplevelse, samt bidrar till upplevd visuell tillgänglighet och trygghet längs gåendestråk i Hyllieområdet i Malmö. Projektet genomförs i nära samarbete med Malmö Stad och resultaten har betydelse för utvecklingen av socialt hållbara och energieffektiva belysningsapplikationer för urbana miljöer nationellt och internationellt.

Present knowledge of human perception of energy-efficient lighting applications for urban paths is scarce, and the existing literature is to a limited extent based on fieldwork. This project aims to identify energy-efficient outdoor lighting applications that provides for a good subjective lighting quality, and contributes to perceived visual accessibility and safety in the new urban development Hyllie, Malmö. The expected energy-saving potential is approx 41 -76 per cent as compared to conventional lighting. The project encompasses a literature review with theoretical development, a laboratory study were energy efficient lighting designs are studied under controlled conditions and a field study where the best applications are evaluated in a real context within the Hyllie area. The project is carried out in cooperation with Malmö City and the results will have implications for the development of socially sustainable and energy-efficient outdoor lighting nationally and internationally.

Utveckling och analys för ljusansvariga i kommuner och företag om det möjliga kundvärdet av system- och ljusteknik. - Energimyndigheten 2013-2014: Thorbjörn Laike

Utveckling av en holistisk metod för utvärdering av framtida och befintliga belysningsanläggningar inomhus.  Development of a holistic approach for the assessment of potential and existing lighting installations indoors. - Energimyndigheten 2014-2015: Thorbjörn Laike

Projektet syftar till att utveckla ett användarvänligt datorbaserat verktyg/metod, som ett hjälpmedel för yrkesverksamma för att implementera energieffektiva och högkvalitativa belysningssystem. Verktyget kan också fungera som en indikator för olika belysningsanläggningars energieffektivitet och belysningskvalitet. 

The project is a continuation of a previously approved project under the program for energy efficient lighting. The planning tool should be a tool for professionals to enable them to implement energy-efficient and high-quality lighting systems. The tool can also serve as an indicator for different lighting system’s energy efficiency and lighting quality. In order to make the tool available, it must be user-friendly and practical. This is preferably done by computer based tool which is the purpose of the present project.

Holistisk utvärdering med avseende på luminansförhållanden, bländning och flimmer för LED-belysning.  Holistic assessment of luminance, glare and flicker for LED Lighting. - Energimyndigheten 2014-2015: Thorbjörn Laike, Tommy Govén 

Projektet syftar till att utveckla ny kunskap för framtida god belysningsplanering med LED-ljuskällor. Målet är att fastställa lämpliga färgtemperaturer för normala belysningsstyrkor i arbetsmiljöer, fastställa lämpliga luminansförhållanden för att förebygga bländning och flimmer inom arbetslokaler. För att undvika problem vid implementering av energieffektiv LED-belysning ska projektet analysera relationen mellan belysningsstyrka, luminans, färgtemperatur och bländning för yngre och äldre människor.  

Nya energieffektiva belysningssystems inverkan på äldres välbefinnande. - Energimyndigheten 2012-2015: Thorbjörn Laike, Klas Sjöberg

Äldre människor har ofta svårare att komma ut och forskning visar att vissa depressioner bland äldre kan relateras till brist på ljus. Ljus är en betydelsefull faktor i äldres boendemiljö. Projektet ska undersöka möjligheter för att förbättra belysningsförhållanden i en äldreboendemiljö och samtidigt minska energianvändningen. Målet med projektet är att ta fram riktlinjer för belysning för serviceboenden och härvid skapa bättre ljusmiljöer samtidigt som energianvändningen minskas genom att nya ljuskällor och styrsystem används.

Elderly people has often difficulties to get out and research shows that some depressions among elderly could be related to lack of light. Light is an important factor in the living environment of the elderly, both concerning the need of light to see in order to avoid accidents but also to improve the psychiatric  status. There is also strong energy reasons to improve the lighting environment and replace old light sources with new ones, but also to use improved control systems. We want to examine if it is possible to improve the lighting conditions in a living environment for elderly and at the same time reduce the energy use. The aim of the project is to find guidelines for lighting in housing for elderly and create better lighting environment and simultaneously reduce the energy use by using new light sources and control systems. The saving potential is about 25 % related to the change of light sources from fluorescent tubes to LED. By more effective optical solutions of the luminaires an additional saving of 10-15 % is possible. Furthermore, studies showing that LED-light is experienced as more bright could add an additonal saving of 10-15 %. 

Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat på bidrag till livskvalitet. Valuation of cultural ecosystem services based on contributions to quality of lifeNaturvårdsverket 2014: Eja Pedersen 

Ekosystem bidrar till människors välfärd och välbefinnande genom en rad tjänster. De ekosystemtjänster som direkt ger människor som vistas i miljöer med biologiskt liv en positiv upplevelse benämns kulturella. Dessa tjänster är till största del immateriella och därför svåra att värdera. Projektets syfte är att, utifrån människors upplevelser, beskriva kulturella ekosystemtjänster och att visa hur de kan värderas i termer av bidrag till livskvalitet. Studien kommer att utföras i stadsnära våtmarksområden. Icke-kulturella ekosystemtjänster (t.ex. avskiljning av näringsämnen och dämpning av höga vattenflöden) och ekosystemens biologiska mångfald kopplas till fysiska element i områdena som i sin tur relateras till människors upplevelser. Ett verktyg för värdering av kulturella ekosystemtjänster kommer att tas fram i dialog med experter och naturadministratörer. Projektet utförs i samarbete med Våtmarkscentrum på Högskolan i Halmstad.  

Ecosystems contribute to human welfare and well-being through a range of services. The ecosystem services that directly provide people who visit environments with biological life with positive experience are known as cultural. These services are mostly intangible and therefore difficult to evaluate. The aim of the project is, based on people's experiences, to describe cultural ecosystem services, and to show how they can be measured in terms of contribution to quality of life. The study will take place in peri-urban wetlands. Non- cultural ecosystem services (e.g. nutrient removal and attenuation of storm flows) and ecosystem biodiversity will be linked to physical elements in the studied areas, which in turn will be related to people's experiences. A tool for evaluation of cultural ecosystem services will be developed in dialogue with experts and nature administrators. The project is conducted in collaboration with the Wetlands Centre at Halmstad University.  

Styrning av belysningsnivåer i offentlig utomhusmiljö: energibesparing och god ljusmiljö. Control of lighting levels in public outdoor environment: energy saving combined with good light environment. - Energimyndigheten 2014: Eja Pedersen  

Utomhusbelysning på gångvägar är viktig eftersom det ger möjligheter att använda den urbana utomhusmiljön även under den mörka delen av dygnet. Men belysningen måste vara av god kvalitet så att det går att orientera sig och att upptäcka hinder. Viktigt är också att den utformas så att den bidrar till människors känsla av trygghet i miljön. För att minska energiförbrukningen styrs belysningen efter dagsljuset. Ytterligare besparingar kan göras med andra typer av styrning, t.ex. genom att minska ljusstyrkan när det inte är någon närvarande. Hur det här påverkar funktionen och människors upplevelser är inte väl känt. Vi kommer i ett laboratorium studera hur dimring av utomhusbelysning längs gångvägar kan utformas för att möta de krav som ställs på icke-dimrad belysning. Resultaten kommer att vägas mot energiförbrukningen och leda till beskrivningar av goda exempel. 

Outdoor lighting on walkways is important because it provides opportunities to use the urban outdoor environment even during the dark part of the day. But the lighting must be of good quality so that pedestrians can orient themselves and detect obstacles. It is also important that the lighting is designed so that it contributes to people's sense of security in the environment. Outdoor lighting is usually controlled by levels of day light to reduce energy consumption. Further savings can be made with other types of control, e.g. by lowering the light levels when no people are present. How this affects the function and how people experience changes in light levels are not well known. We will in a laboratory study how dimming of outdoor lighting along walkways can be designed to meet the requirements imposed on non-dimmed lighting. The results will be weighed against the energy consumption and lead to descriptions of good practice.  

Large carnivores near settlements and human fear of large carnivores.  - Direktoratet for Naturforvaltning, Norge.  2013-2014: Maria Johansson, Ole-Gunnar Stöen, Ines Ferreira

A systematic literature review to create an overview over the available scientifically peer-reviewed literature of: the mechanisms behind, and preventive actions to reduce, large carnivore ocurrence near settlements. Inteventions introduced to meet public fear of large carnivores.

Brunbjörn:  Adferd og respons på förstyrrelser. - Direktoratet for Naturforvaltning, Norge, 2012-2014: Maria Johansson, Ole-Gunnar Stöen

The project focus on the effects of human activity on grown bear behaviour with special emphasis using physiological sensors to quantify the brown bears physologial reaction of human encounters and hunting. By means of theories and methods derived from environmental psychology and emotion psychology, the projects will study public emotions, attitudes and acceptances of management strategies. 

Miljövårdspsykologi – en handbok för praktiker – FORMAS: Maria Johansson, Marianne Küller

Målgrupperna är praktiker och studenter inom miljövårdsområdet med teknisk/naturvetenskapligt bakgrund. Boken fokuserar människans roll för lokala och globala miljöproblem samt gör aktuell forskning tillgänglig och tillämpbar. Forskningsresultaten relaterar till naturområden, kulturlandskap och stadsmiljöer. Boken delas in i två delar, där den första, tillämpade delen utgår från de människa-miljöproblem som målgrupperna upplever som mest relevanta. Den andra delen förklarar de teoretiska utgångspunkterna inom miljöpsykologi. Språk: svenska.

Efter LED-intervention: boendes slutliga val av utomhusbelysning. After LED-intervention: residents' final choice of outdoor lighting. – Energimyndigheten: Maria Johansson, Marianne Küller  

Energieffektiv och studiebefrämjande belysning i gymnasieskolan. – Energimyndigheten: Thorbjörn Laike, Niko Gentile

Intrång eller inget att bry sig om: ökad förståelse av respons på låga nivåer av fysiska miljöstressorer som når in i den urbana bostaden – Projekt HINC – Formas: Eja Pedersen

Urban arkitektur som stödjer ett uthålligt transportmedel – gång.  - Trafikverket, Formas, Naturvårdsverket: Maria Johansson, Mattias Kärrholm,  David Lindelöw, Catharina Sternudd; Åse Svensson

Utveckling av en holistisk metod för utvärdering av framtida och befintliga belysningsanläggningar Energimyndigheten: Thorbjörn Laike, Tommy Govén

Inventering av kunskapsläget avseende utvärderingar av olika typer av ljuskällor.                   - Energimyndigheten:Thorbjörn Laike, Marianne Küller

Utomhus LED-belysning i flerbostadsområden: Effekter för energianvändning och ljusupplevelse samt upplevd trygghet och tillgänglighet.  Energimyndigheten: Maria Johansson, Linda Kuhn, Tommy Govén, Niclas Norlén,Thorbjörn Laike

Utvärdering av personalens upplevelse och användning av olika typer av moderna styrsystem för effektivare energianvändning av belysning inom en kontorsbyggnad. – Energimyndigheten: Thorbjörn Laike, Tommy Govén, Pimkamol Maleetipwan

En utvärdering av metoder för att minska människors rädsla för varg -  FORMAS: Maria Johansson, Jens Karlsson  Människors rädsla för varg och björn. Psykologiska karaktäristika och implikationer för rovdjursförvaltningen - Viltvårdsfonden, Naturvårdsverket: Maria Johansson, Anders Flykt, Jens Karlsson, Elizabeth Marcheschi  

Interaktionen mellan fysisk och psykosocial miljö och dess betydelse för upplevd hemlikhet i bostäder med särskild service för personer med psykiska funktionshinder – FAS: David Brunt, Maria Johansson, Thorbjörn Laike,  Lars Hansson, Elizabeth Marcheschi  

Allmänhetens syn på metoder för att bevara och förvalta lokal biologisk mångfald – FORMAS: Maria Johansson, Mats Gyllin, Jesper Witzell, Marianne Küller  

Minskad energianvändning med hjälp av ny algoritmisk ljusstyrning tillsammans med dagsljus- och närvarokontroll kan ge bättre arbetsmiljö och förbättrad prestation i skolan – En undersökning över ett läsår i fyra olika klassrum – Energimyndigheten: Thorbjörn Laike, Tommy Govén, Klas Sjöberg, Peter Raynham, Eren Sansal  

Nya ljuskällors betydelse för vakenhet, välbefinnande och prestation – Energimyndigheten:  Thorbjörn Laike, Tommy Govén, Baba Pendse, Klas Sjöberg  

Utveckling av en metod för att beskriva allmänhetens rädsla för stora rovdjur - Crafoordska stiftelsen: Maria Johansson, Jens Karlsson  

En undersökning av de fraktala parametrar som maximerar den fysiologiska reaktionen på naturens mönster  - FORMAS: Caroline Hägerhäll, Thorbjörn Laike, Marianne Küller  

Design som stödjer hållbar energianvändning – Interaktionen mellan människa och ljusstyrningsutrustning – FORMAS: Thorbjörn Laike, Maria Johansson, Jesper Arfvidsson, Jan Janssens 

Barn till fots. Urbana miljöers betydelse för barns fysiska aktivitet i vardagen – FORMAS: Fredrika Mårtensson, Maria Johansson, Maria Kylin, Catharina Sternudd, Cecilia Boldemann  

Utveckling av en holistisk metod för utvärdering av framtida och befintliga belysningsanläggningar –Energimyndigheten: Thorbjörn Laike, Tommy Govén  

Inventering av kunskapsläget avseende utvärderingar av olika typer av ljuskällor –Energimyndigheten:Thorbjörn Laike, Marianne Küller  

Vindkraft i öppet landskap, skog, fjäll och hav – lokala förutsättningar för förankring -Vindval, Energimyndigheten: Maria Johansson, Åsa Waldo, Kristina Ek, Lars Persson  

Travel behaviour: Mode choices in the context of complex trips: Joyce Soo

Omfältluminansens betydelse för vakenhet och välbefinnande: Thorbjörn Laike, Baba Pendse, Klas Sjöberg

Perceptuella och fysiologiska reaktioner på fraktala egenskaper i miljöer: Caroline Hägerhäll, Thorbjörn Laike

Barns fysiska och psykologiska miljöer: Thorbjörn Laike, Catrin Tufvesson  

Koncentrationshinder i skolans miljö: Catrin Tufvesson, Thorbjörn Liake  

Föräldrars transportmedelsval för barns resor: Maria Johansson  

Miljöatmosfär: Att utvärdera utomhusmiljön i undervisning och praktik: Lisa Tucker Cross, Rikard Küller  

Biologisk mångfald ur allmänhetens perspektiv: Maria Johansson, Marianne Lindström 

Stråk i staden: Jan Janssens  

Betydelsen av vårdplatsens fysiska miljö för tvångsvården av ungdomar: Thorbjörn Laike, Jan Janssens  

Vetenskaplig utvärdering av designobjekt: Rikard Küller, Marianne Küller 
Agenda 21: Marianne Lindström, Rikard Küller 

Synergonomi vid ultraljudsarbete: Jan Janssens, Rikard Küller  

Vägbelysning, trafiksäkerhet och miljö: Jan Janssens  

Ljus, kronobiologi och tekniska lösningar: Rikard Küller, Thorbjörn Laike, Marianne Küller 

Färgperception: Jan Janssens, Rikard Küller

Sidansvarig: